Декларация за поверителност

ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

чрез използване на Онлайн магазин, собственост на Ксиаоми България ООД, ЕИК 203494855, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. София, п.к. 1618, бул. „ Цар Борис III” № 209, ап. 22

Този Договор при общи условия, наричан по-долу само „Договор”, относно сроковете и условията посочени в него, се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато пазаруват в Онлайн Магазина на Ксиаоми България ООД чрез уебсайта www.vacuumparts.bg.

Позоваванията в този Договор на “Онлайн Магазин” се отнасят до Онлайн Магазина, собственост и управляван от Ксиаоми България ООД, разположен върху www.vacuumparts.bg. 

Изрично посочваме, че следва да ги прочетете внимателно, преди пускането на Вашата поръчка, и Ви съветваме да отпечатате копие за бъдеща справка.

Когато заявявате поръчката си за пазаруване в Онлайн магазина на Ксиаоми България ООД, с подаването й Вие декларирате, че сте се съгласили и сте приели условията на този Договора, че сте направили декларациите на Потребителя, съдържащи се в този Договор, и че сте приели и сте се съгласили с Общите условия за ползване на сайта, които са неразделни части и взети заедно, представляват целия договор между Вас и Ксиаоми България ООД.

Ксиаоми България ООД си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя този Договор. В тези случаи, отношенията между Потребителят и Ксиаоми България ООД се уреждат съобразно Договора действащ към момента на подаване на поръчката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.

І.ДЕФИНИЦИИ

„Авансово плащане” – начин на заплащанте на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на Ксиаоми България ООД, преди получаването на поръчаната стока/услуга

„Дистанционна търговия” – Продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговеца и Потребителя не са във физически контакт помежду си.

„Доставка” – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалият ги потребител.

„Дългосрочно” – не еднократно

„ЗЕТ” – Закон за електронната търговия

„ЗЗД” – Закон за задълженията и договорите

„ЗЗП” – Закон за защита на потребигелите

„Личен профил” – Софтуерен продукт като услуга, изключителна интелектуална собственост на Ксиаоми България ООД, базирана и достъпна чрез Уебсайта. Възможностите на „Личен профил” са достъпни чрез въвеждане на Потребителско име и Парола и дават възможност на Потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина.

„Наложен платеж” – начин на плащане, при който Потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга, в момента на доставката, като предава дължимата сума на лицето-приносител.

„Онлайн магазин” – софтуерен продукт, като услуга, изключителна интелектуална собственост на Ксиаоми България ООД, предоставяна от Търговеца на Потребителите, чрез Уебсайта Xiaomishop.bg, даваща възможност за дистанционна търговия.

„Оферирани стоки/услуги” – Стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покука Уебсайта, посредством публикувани оферти.

„Партньорски програми” – Програми за дългосрочно участие на физически и/или юридически лица, ориентирани към увеличаване на стокооборота при цени с отстъпка

„Посетител на Уебсайта” – Всяко дееспособно и правоспособно, физическо или юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия за ползване на Уебсайта и е попълнило регистрационна форма, даваща му възможност да разглежда пълната информация за оферираните стоки на Уебсайта и за регистрацията му като Потребител в Онлайн магазина. Регистрацията е безплатна.

„Потребител” – Всеки регистриран Посетител в Уебсайта, регистрирал се като купувач на стоки от Онлайн магазина и съгласил се с условията на този договор. Регистрацията е безплатна.

„Приносител” – Лицето, което осъществява физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалият ги Потребител

„Свързани лица” – Лицата свързани, с която и да било от страните по този договор, поради наличие на което и да било от следните обстоятелства:

а) съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително;

б) работодател и работник;

в) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

г) съдружниците;

д) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

ж) лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

з) лицата, едното от които е търговски представител на другото;

и) лицата, едното от които участва в управление на дружество за извършване на същата дейност на същото място и с повече от половината от същите наети лица в продължение на две години от прекратяването на тази дейност на другото.

„Търговец” – Ксиаоми България ООД в качеството си на вносител, продавач или на дистрибутор, на стоките пазарувани в Онлайн магазина

„Търговски партньори” – Търговци с Ксиаоми България ООД е с дългосрочни търговски отношения

„Уебсайт” – Уебсайт, собственост на Ксиаоми България ООД, с адрес www.vacuumparts.bg и всичките му Интернет страници.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ.

1. Всеки Посетител, регистриран в Уебсайта на Ксиаоми България ООД, може да се регистрира като купувач на оферираните в него, стоки/услуги.

2. Регистрацията е безплатна, при първа поръчана доставка и е еднократна за всички последващи, освен ако няма основания за прекратяването й.

3. С регистрацията, се създава Личен профил на Потребителя, достъпен чрез Уебсайта, регистриращ всяка покупка и даващ възможност да Потребителя да следи покупкитге си в Онлайн магазина.

4. Регистрацията може да се прекрати (дерегистрация) по всяко време със завление към “Ксиаоми България ООД”, по желание на Потребителя или от страна на Ксиаоми България ООД, в предвидените в Договора и в Общите условия за ползване на Уебсайта, случаи.

5. Дерегистрацията на един Потребител, е възможно, но не е задължително да доведе до автоматичната дерегистрация на всички останали регистрирани Потребители, които са свързани лица с него.

6. В срока по предходната точка, няма възможност за регистрация на лица, които са свързани лица с дерегистрирания Потребител.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК

1. Настоящият Договор е за продажба на стоки/услуги, предлагани за продажба на Уебсайта на Ксиаоми България ООД, в качеството му на техен вносител, продавач и/или дистрибутор, сключен от разстояние, с всеки от Потребителите, подали по електронен път, поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставката, чрез наложен платеж.

2 . Потребителят има право да заяви за покупка, която и да било от стоката/услугите оферирани на Уебсайта, за времето през което, тази оферта е активна.

3 . Офертите задължително съдържат информация за:

1. името и адреса на доставчика: Ксиаоми България ООД, ЕИК 203494855, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. София, п.к. 1618, бул. „ Цар Борис III” № 209, ап. 22

2. основните характеристики на стоките или услугите;

3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;

4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка.

Забележка:

а. Ксиаоми България ООД си запазва правото, да обявява цени с отстъпка за Потребители на Търговски партньори и/или Партньорски програми.

5 . С натискане на бутона „Изпрати”, поръчката се счита за направена и се активира екран с един или няколко възможни начина на заплащане.

6 . Когато е избрано плащане с карта или чрез системата на Epay.bg, системата генерира последващи операции, които индивидуализират лицето направило поръчката.

7 . След извършване на авансово плащане или след индвидуализиране на поръчващия по предходния пункт, направената поръчка се счита за приета.

8 . С приемането на поръчката, настоящия Договор се счита за сключен със срок на изпълнение 60 дни, като денят на приемане на поръчката не се брои.

9 . Макар регистрацията на Потребителя да е еднократна, за всяка поръчка се сключва отделен Договор, чрез ново потвърждаване за приемане на условията му.

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

1. Ксиаоми България ООД е в състояние за приема поръчки за доставка на стоки/услуги оферирани в Онлайн магазина, до всеки посочен действителен адрес в Република България. Ако посоченият адрес за доставка не съществува като официален административен адрес в съответната Общинска администрация, Ксиаоми България ООД няма да обработва направената поръчка и да извърши свързаната с нея доставка. В този случай, предварително заплатените суми ще бъдат преведени обратно по банкова сметка, посочена от Потребителя.

2. За приетата поръчка, Потребителят получава съобщение на посочения от него Е-мейл адрес в регистрационната форма. Полученото потвърждение е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от Ксиаоми България ООД, и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя.

3. Когато плащането се извършва с дебитни или кредитни карти, Ксиаоми България ООД си запазва правото да приеме направените поръчки, след определени проверки за сигурност. Плащането ще бъде удържано от сметката на Потребителя, преди изпращането на поръчаната стока/услуга. Всички кредитни и дебитни карти титулярите са обект на проверките за достоверност и разрешение от издателя на картата и от Ксиаоми България ООД. Ако издателят на Вашата карта за плащане, откаже да разреши плащането на Ксиаоми България ООД, или ако нашите проверки за сигурност не преминат успешно, Ксиаоми България ООД не носи отговорност за каквото и да било забавяне или неизпълнение на доставката .

V. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ.

1. Всички цени на оферираните стоки/услуги са крайни и са с включен ДДС. Цените могат да се променят в зависимост от законодателството на Република България, правото на Европейския съюз, както и други правни тълкувания, издадени от съответните органи. Към цената на продукта не се начисляват никакви допълнителни такси и данъци, освен цената за доставка, която е видна в стъпките от поръчката.

2. Промоции и цени, които са обявени в Онлайн магазина, може да се се отнасят за всички Потребители или за всички стоки/услуги от един вид.

3. Ксиаоми България ООД си запазва правото да изменят цените без предизвестие и по всяко време, както и правото да добавя или оттегля оферирани стоки/услуги, по всяко време. 
4. Страните по този договор се съгласяват, че отговорността на която и да било от тях към другата, породена от приложението на настоящия договор, по никакъв начин не може да надхвръля общата цена, плащана за съответната поръчка.

VІ. ГАРАНЦИИ.

1. Настоящия раздел не се прилага за стоки втора употреба.

2. Търговецът предава на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

3. Външни несъответствия на стоката с Договора, са всички несъответствия, които могат да бъдат констатирани при първоначален външен оглед на стоката, включително, но не само: външни увреждания, изправност на механизъм и др. подобни.

4. Вътрешни несъответствия на стоката с Договора, са всички останали несъответствия, които не могат да бъдат установени освен след продължително използване на стоката, освен ако не се дължат на неправилна експлоатация от страна на Потребителя или на други причини за които Търговецът не отговаря.

5. Всяко външно несътответствие на стоката с Договора, следва да се констатира от Потребителя в момента на доставката, да се заяви пред приносителя и да се посочи дали иска ремонт на стоката, или замяна на стоката с нова от същия вид и със същите характеристики, освен ако по смисъла на ЗЗП, това е невъзможно или избраният начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

6. Липсата на заявка по предходната точка, означава, че Потребителят е приел доставената стока без възражения относно наличие на външните несъответствия с Договора и впоследствие не може да се позовава на наличието на такива.

7. Всяко скрито несъответствие на стоката с Договора, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че не е съществувало при доставянето й, ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

8. Този Договор не предвижда, закупуваните чрез него стоки, да бъдат монтирани или инсталирани от продавача или на негова отговорност.

9. Потребителят е длъжен за своя сметка и на свой риск да организира монтирането или инсталирането на закупените по този Договор, стоки.

10. Привеждането на стоката в съответствие с Договора се извършва в рамките на два месеца, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на този срок, Потребителят има право да развали Договора и да иска от Търговеца да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Потребителят не може да иска разваляне на договора, ако несъответствието на стока с договора е незначително.

11. Правото на потребителя по предходната точка се погасява с 2 годишен срок от доставката на стоката. При спор между страните, в тежест на Потребителя е да докаже, че доставената му и приета за ползване стока не е съответствала на Договора.

VІІ. РЕКЛАМАЦИИ

1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с Договора.

2. При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.

3. При предявяване на рекламацията за услуга, Потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с Договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

4. Рекламацията се предявява писмено, пред Търговеца, на обявения в настоящия договор адрес: гр. София, п.к. 1618, бул. „ Цар Борис III” № 209, ап. 22

5. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. платежно нареждане, квитанция за наложен платеж, касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

6. Рекламацията на стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

7. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

VІІІ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. Ако поръчана стока/услуга станат временно недостъпни за доставка, направената поръчка се съхранява до отпадане на временните пречки и се изпълнява, освен ако Потребителят междувременно не е прекратил Договора.

2. Ако поръчана стока/услуга, станат постоянно недъостъпни за доставка, Търговецът си запазва възможността дапредложи на Потребителя, подходяща алтернативна стока/услуга, която да му достави на същата цена, а при несъгласие на Потребителя и/или при междувременно прекратяване на Договора, да му възстанови напълно изплатената сума по него за Предлагането на продукти.

3. Счита се, че временна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не е била доставена в 60-дневния срок от сключване на Договора.

4. Постоянна недостъпност е налице когато поръчаната стока/услуга не била доставена повече от 60 дни от сключване на договора.

5. “Ксиаоми България“ ООД декларира, че е положило всички усилия, възможно най-точно да възпроизвежда в Онлайн магазина цветовете на оферираните стоки. Възпроизвеждането на цветовите гами обаче е в зависимост от техническите характеристики на различните компютри. Това означава, че когато се поръчват стоки от Онлайн магазина, цветовете на доставената стока биха могли да се различават от това, което Потребителят е виждал на екрана. Търговецът не носи рекламационна отговорност пред Потребителят, ако цветовете на оферираната и доставената стока, са от едни и същи цветови гами.


ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПОСЛЕДИЦИ

1. Договорът не се счита за прекратен след изтичане на срока по пункт ІІІ.9, а продължава да действа като безсрочен.

2. Договорът се счита за изпълнен, с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга и получаването й от Потребителя.

3. Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора до 14 дни от сключването му или до 14 ден от получаването на стоката/услугата, без да дължи каквито и да било обезщетения и/или неустойки. В този случай, Потребителят е длъжен, в същия срок, да върне на Търговеца, на адреса на управление дейността му (гр. София, п.к. 1618, бул. „ Цар Борис III” № 209, ап. 22), получената стока/услуга освен ако не се касае за услуга използвана в момента на получаването й. За връщането се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията визирани в тази точка.

4. При връщането на стоката/услугата, по предходната точка, Потребителят има право на възстановяване на сумата платена за стоката/услугата.

Продукт, който не е опакован по начина, по който е получен, не подлежи на връщане и “Ксиаоми България“ ООД не носи наказателна отговорност за отказа за връщане на продукта.

 Търговецът превежда дължимата сума по сметка на Потребителя, в 30 (тридесет) дневен срок от изготвяне на приемо-предавателния протокол.

5. В случай на временна или постоянна недостъпност по пункт VІІІ.3 и VІІІ.4, Потребителят има право, с едностранно волеизявление да прекрати Договора. Последиците са като по предходните т.3 и т.4. Търговецът е длъжен да върне дължимата сума по сметка на потребителя, в 30 (тридесет) дневен) срок от прекратяване на договора.

6. Ако потребителя иска да се откаже от договора и да върне получената стока/услуга, след изтичане на сроковете по т.3, това става по писмено споразумение с Търговеца, при което Потребителят дължи както връщане на доставената стока/услуга, така и неустойка в размер до 30 (тридесет) % от стойността на стоката/услугата.

7. При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Търговеца, Търговецът има правото, но не и задължението, да прекрати регистрацията на Потребителя в Онлайн магазина и в Уебсайта на Ксиаоми България ООД, както и регистрацията на свързаните с него лица.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1 . Ксиаоми България ООД, си запазва правото едностранно да променя или допълва този Договор.

2 . В случаите на авансово плащане, със съгласяването с клаузите на този договор, Потребителят изрично декларира, че е съгласен да заплати предварително обявената цена на поръчаните за покупка стоки/услуги, съгласно офертата им в Онлайн магазина на Търговеца

3 . Страните се съгласяват и декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договора, или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.

4 . По всички неуредени от настоящия Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.

5 . При едностранна промяна на настоящия Договор от Ксиаоми България ООД, ако продължите да ползвате регистрацията си в Онлайн магазина, Вие изрично се съгласявате с направените промени.